Tågen på Mälarbanan måste fungera!

VLT

Tågpendlarna från Västerås, Enköping och Bålsta till Stockholm är en hårt prövad grupp. Tågen går inte i tid, tågen är inställda och det finns inte sittplatser till alla. Något måste göras för att komma till rätta med problemen.
I det korta perspektivet är det glädjande att regeringen gett Banverket extra medel för att förbättra trafikledning, signalsystem, spår och växlar. Därutöver krävs också att SJ, som trafikerar Mälarbanan, har tåg som fungerar och med tillräcklig kapacitet så att alla får en sittplats.

I det längre perspektivet så behövs både Citybanan i Stockholm och en utbyggnad till fyrspår sträckan Kallhäll-Tomteboda för att kunna få en fungerande tågtrafik till och från Västerås, Enköping, Bålsta och Stockholm. För våra kommuner är det mycket angeläget att dessa investeringar i utökad spårkapacitet görs snarast.

För att ytterligare öka möjligheten till arbetspendling med tåg från våra kommuner till Kista och Arlanda är det angeläget att också tvärförbindelsen från Mälarbanan till Kista och med anslutning till Arlandabanan kommer till stånd. Detta kommer också att skapa snabba tågförbindelser från norra Mälardalen till Arlanda och aktivt bidraga till förbättrad kollektivtrafik i regionen.

Dagens länsindelning med olika läns­trafikbolag och statliga SJ har skapat ett svårförståeligt system med olika taxor där det kostar olika mycket att resa lika långt beroende på mellan vilka orter man reser.

I avvaktan på att en ny regionindelning blir verklighet är det för oss en självklarhet att samverka i olika regionala organ så att vi får en gemensam trafikhuvudman i Mälardalen. Härigenom blir det möjligt att få rättvisare biljettaxor.
Tågresenärer på Mälarbanan måste kunna lita på att tågen går enligt tidtabellen och att det finns sittplatser till alla.