Oppositionen förhalar hemtjänstval

VLT

Efter årsskiftet blir det möjligt att själv få välja eller byta hemtjänstutförare genom att “Hemtjänstval” införs i kommunen. Vi fem partier i Västeråsalliansen uppfyller därmed ett av våra löften som vi gav inför valet 2006. Ett seriöst förarbete har pågått sedan i vintras i sociala nämndernas stab med detta ärende.

Att själv få välja utförare, och att själv få bestämma mer över innehållet i den hjälp man får, har varit en stark önskan hos många människor som idag anlitar hemtjänsten. Nu är det nog så att de flesta är nöjda med den hemtjänst de får, men för den som inte är nöjd har möjligheten att få välja någon annan utförare hittills inte funnits.

Att verksamhet håller den kvalitet som utlovats och följs upp av de sociala nämndernas stab avgör hur det går för utföraren. Men genom hemtjänstvalet är det också hur nöjd kunden är som avgör. Den som är bra får fler kunder. Därigenom kan vi få en kvalitativt bättre hemtjänst i Västerås, där man vinnlägger sig om varje hemtjänstkunds behov och önskemål.

Många som får hjälp från hemtjänsten klagar på att det är för många olika personer som kommer hem till dem. Detta känns otryggt. Genom hemtjänstvalet är vi övertygade om att man kommer att arbeta för att färre personer besöker en och samma hemtjänstkund.

När beslut om Hemtjänstval skulle fattas på senaste kommunfullmäktigesammanträdet begärde oppositionen (socialdemokraterna och vänsterpartiet) återremiss, vilket blev beslutet då kommunallagen anger att det räcker med en tredjedel av rösterna för återremiss.

Trots att politisk enighet fanns både i äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade gjorde oppositionen halt i kommunstyrelsen, krävde återremiss och då detta inte gick igenom avslog man förslaget om Hemtjänstval innan frågan kom upp i fullmäktige. Detta kan knappast uppfattas som seriöst av pensionärer och personer med funktionshinder, vilka bara väntar på att få beslutet verkställt.

Varför krävde de återremiss? Jo, för att få svar på ett antal detaljfrågor som vi i majoritetspartierna anser är äldrenämndens uppdrag att jobba vidare med. Har oppositionens fullmäktigeledamöter inte förtroende för sina egna politiker i nämnden?

Det är ett svaghetstecken när man istället för att diskutera sakpolitik kräver återremiss och därmed förhalar denna efterlängtade reform.

Nu genomför vi västeråsarnas önskemål

VLT

Den opinionsundersökning som Västerås stad har gjort visar tydligt vad västeråsarna vill. Hyresrätten är en boendeform som skall bevaras.
Det skall finnas hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i alla stadsdelar. Det skall vara möjligt att ombilda hyresrätter till bostadsrätter om en majoritet i ett hus eller område önskar detta.
Med opinionsundersökningen som underlag har nytt ägardirektiv för Bostads AB Mimer arbetats fram och antagits av kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige. Direktivet gör det möjligt för Mimer att återuppta arbetet med det stoppade ombildningsprogrammet. Men i det nya ägardirektivet kommer det även finnas med ett uppdrag att bygga fler och nya hyresrätter.

Västeråsalliansen gick till val på och fick väljarnas förtroende att de boende i det kommunala bostadsbolaget Mimer skulle få ombilda sina lägenheter om de så ville. Frågan har sedan dess diskuterats i medierna, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och bland västeråsarna. Nu har vi även
i en opinionsundersökning fått klart att vi har stöd för vår politik.

Hyresrätten skall bevaras, det är det politisk enighet kring. I opinionsundersökningen svarade hela 92 procent ja (där ja är summan av svaren “ja, absolut” eller “ja, kanske”). På frågan om det ska finnas hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i alla stads­delar svarade 88 procent ja. Om möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter när majoriteten i ett hus eller område önskar detta säger 82 procent av västeråsarna ja.

Att öppna för att man skall kunna äga sina lägenheter inom områden som Råby, Bäckby, Pettersberg och Vallby är bra för demok­ratin och ett sätt att bryta den segregation som socialdemokraterna åstadkommit genom ensidigt byggande av hyresrätter på 1960-70-talet. Västeråsalliansens program ger Västerås mer blandade upplåtelseformer och det är precis vad medborgarna vill ha.

En blandning av hyresrätter, bostadsrätter och ägandelägenheter behövs inför framtidens pensionärsboom och för alla de unga som vill in på bostadsmarknaden. Många vill sälja sina hus och flytta till bostadsrätt eller hyresrätt (redan vid 55 år) för att kunna frigöra tid och pengar. En del vill satsa egna pengar i boendet och en del vill använda sina pengar till
annat när de säljer huset. Självklart kan de som inte vill köpa sin lägenhet fortsätta att hyra. Det är precis det som alliansens politik möjliggör.