Ett slätstruket Sverige gagnar ingen

VLT

Ansvarsutredningen har lagt sitt förslag och ger en anvisning om ett första steg mot en mer dynamiskt utvecklad demokratisk styrning av vår bygd, Mälardalen, som är Sveriges största tillväxtregion.

Här finns förutsättningar för en region som har stor global konkurrenskraft. En stark Mälardalsregion som också innefattar Stockholm gagnar även övriga landet.
Skatteutjämningssystemet ska ses över. Allt talar dock för att de grundläggande parametrarna kommer att bestå, där alla kommuner ska ges samma grundförutsättningar för utveckling. För att bygder med lägre tillväxt ska kunna få del av tillväxtkommunernas resurser krävs att det finns kommuner/regioner med stor tillväxt.

Riksdagens utredningstjänst har belyst skattekraften i Mälardalen i en region, med respektive utan Stockholms län inkluderat. Det ekonomiska utfallet är talande. Om en region endast består av de fyra Mälardalslänen, utan Stockholm, ökar skattekraften endast med sex procent. I en region där alla fem Mälarlänen ingår ökar skattekraften drygt tre gånger för länen utanför Stockholm. Frågan är om vi har råd att inte ta till vara en sådan tillväxtkraft på bekostnad av hela landets välfärd?

Det är givet att vi ska välja en sammanhållen Mälardalsregion. Vi kan inte missa den möjligheten. Vi ser framför oss mycket av bypolitik i syfte att skydda det ena eller andra. Sådana tendenser visar endast upp en total avsaknad av helhetssyn på samhällsbyggandet.

Vi ser dock inga oöverstigliga hinder. För oss handlar det om att stärka och utveckla de naturliga band som redan finns mellan de boende inom hela regionen. Vi kommer därför att arbeta för att Mälardalen, inklusive Stockholm, blir en gemensam region.