Vår politik ger goda resultat

Tillsammans med resten av Västeråsalliansen idag i VLT.

Västeråsalliansen har under 2007 genomfört en rad förändringar som har givit goda ­resultat för västeråsarna. Vår utgångspunkt är att utbildning är avgörande för att männi­skor i framtiden ska kunna få jobb, Västerås måste konkurrera med kunskap. Resultaten i skolan har under många år sviktat. Vi har gjort stora satsningar från förskola till vuxen­utbildning. Läsa-skriva-räkna-garantin är en tydlig satsning. Garantin innebär bättre uppföljning och åtgärder för elever i år 1-5.
Arbetslösheten är för hög i Västerås, därför startade vi jobbcentrum vars syfte är att coacha personer, som står långt från arbetsmarknaden, till arbete. Egen försörjning är en grund till att känna sig trygg, fri och kunna ta eget ansvar för sin situation. Den öppna arbetslösheten sjönk under 2007 från 4 000 ner till 3 400 personer.
I företagarrankingen har Västerås legat lågt. Ett gott näringslivsklimat är avgörande för stadens utveckling och tillgången till jobb. Under året inrättades ett näringslivsråd där företagare och politiska företrädare jobbar tillsammans för att trygga ett bra näringslivsklimat. Dessutom satsades det kraftigt på en utveckling av företagen på landsbygden så att hela kommunen växer.
Valfriheten för personer med olika behov av stöd från kommunen har tidigare varit låg. De som har hemtjänst får nu möjlighet att välja både vem som ska utföra hemtjänsten men också vad tjänsten ska innehålla. Det innebär att vi ökar mångfalden, kvaliteten och effektiviteten i serviceutbudet för de äldre och funktionshindrade. Vi bygger nya och ökar antalet platser i äldreboende.
Ingen är mer handikappad än vad sam­hället gör en till. Tillgänglighetsfrågorna har lyfts upp på en centralpolitisk nivå där en kartläggning och handlingsplan har initierats. Satsningar har gjorts för personer med ­psykiska funktionshinder i form av nya gruppbostäder, korttidsboende och sysselsättning/arbetsrehabilitering.
Under 2007 arbetades det fram nya planer och gjordes möjligt för fler att bygga i hela kommunen. Västeråsalliansens syn är att i så stor utsträckning som möjligt vara mycket positiva till idéer och förslag som gör att fler bostäder skapas. Vi har gjort det möjligt för småhusägare att friköpa sin tomträtt samt för flera av Mimers hyresgäster att köpa sin lägenhet eller bilda kooperativ hyresrätt.
Arbetet mot hemlösheten resulterade i ett inslussboende med 11 platser och ett akutboende med 14 plaster. Ett inslussboende ska resultera i att man stegvis kommer tillbaka till eget boende.
Under året togs flera viktiga och stora steg framåt i Västerås kultur- och idrottsliv. Rocklundaområdet lyftes med nya arenor, en konstgräsplan vid Wenströmska och satsning på kulturskolan. Biblioteken fick mer medel till böcker och andra medier. Det är glädjande att efter flera års sjunkande siffror ökade utlåningen.
Miljön fortsatte att vara i fokus i den kommunala verksamheten. Stora satsningar görs på att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan. Bland annat har bensinbilar bytts ut till bilar som drivs av förnyelsebart bränsle och kommunens fastigheter genomgår stora energieffektiviseringar.
Det här är ett urval av vad Västerås­alliansens politik inneburit för Västerås under det gångna året. Fler förändringar är på väg i samma anda.