En nödvändig utveckling av skolorna

Skriver idag med andra representanter om skolan.

För att skapa bästa möjliga skola i hela Västerås är det viktigt att de resurser som står till skolans förfogande nyttjas på bästa sätt.
En del i detta är att nyttja skollokaler på ett effektivt sätt. Staden har kostnader för lokaler oavsett om en hyra tas ut från respektive skola eller om de betraktas som en fri nyttighet för verksamheterna.
Ett ineffektivt nyttjande av skollokaler sker på bekostnad av lärare och annan skolpersonal. Västerås har i jämförelse med andra jämförbara kommuner låga lokalkostnader för grundskolan. Grunden för låga lokalkostnader ligger i ett effektivt lokalutnyttjande.
Sedan flera år tillbaka minskar antalet grundskoleelever i Västerås. För perioden 2005-2011 beräknas antalet grundskoleelever minska med 1380. Vi ser också framför oss flera nya friskoleetableringar. Det är positivt med en ökad valfrihet – men det innebär så klart ytterligare en utmaning att anpassa vissa kommunala skolor. Om inget görs för att möta förändringarna riskerar vi att stå med halvtomma kommunala skolor utan lärare.
Under de senaste åren har många åtgärder vidtagits. Förskoleavdelningar har tagit över lokaler i befintliga grundskolor, Stenkumlaskolan avvecklades inför innevarande läsår och årskurs F-6 vid Skiljeboskolan avvecklas inför kommande läsår.
Nästa utmaning är att hantera situationen på Bäckby. Det handlar om ett minskat elevunderlag men även ett akut behov av att finna nya ändamålsenliga lokaler för Rh-verksamheten för årskurs F-6 som idag finns på Fridhemsskolan.
Proaros planer för att möta utmaningarna innebär i korthet att Rh-verksamheten flyttas från Fridhemsskolan till Hällbyskolan, årskurs 4-5 på Fridhemsskolan flyttas till Rösegårdsskolan samt att Bäckbyskolan blir en 6-9-skola. Övriga kommunala skolor på Bäckby-Skälby blir F-5-skolor. Dessa förändringar kräver investeringar i skolorna på sammanlagt 13,2 miljoner kronor, framförallt i Bäckbyskolan och Hällbyskolan.
Det finns redan idag flera väl fungerande kommunala och fristående 6-9-skolor. Den planerade förändringen kräver emellertid anpassningar på Bäckbyskolan, utifrån både ett pedagogiskt och lokalmässigt perspektiv.
Mats Bennbo kritiserade i VLT den 13 maj de åtgärder som planeras för att möta utmaningarna för skolorna på Bäckby. Bennbo menar att förändringarna utarmar Bäckby.
Vi menar istället att de planerade förändringarna är en nödvändig satsning för att inför framtiden säkerställa bra skolverksamhet på Bäckby.
Skolomställningsbehovet på Bäckby har diskuterats i grundskolenämnden och Proaros under en längre tid, mycket på grund av att lokalerna inte har fungerat för Rh-eleverna utifrån arbetsmiljö och möjlighet till inkludering i de vanliga klasserna.
De planerade förändringarna på Bäckby-Skälby handlar dessutom om att resurserna ska nyttjas på bästa sätt genom välutnyttjade skolor som långsiktigt skapar goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet.