Byggstart, valfrihet och långsiktighet

VLT

Nya småhus på landet har fått bygglov, detaljplaner finns färdiga runt om i hela Väster­ås och inte enbart
i Gäddeholm. Västerås stad har beslutat tillsammans med lands­tinget om ett nytt konst- och länsmuseum som skall vara klart under 2010. Ny kombiterminal är beslutad och kommer att byggas på Hacksta. Bostad AB Mimer kan med hjälp av reavinster från ombildning bygga nya hyreslägenheter.
Ombyggnation av gator och fastigheter bland annat Stadshuset, för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder.
Inom äldreomsorgen har den kö som tidigare fanns till servicehus, gruppboenden och ålderdomshem byggts bort. Och det boende för äldre med finsk bakgrund som det talats om i minst tio år kommer att i början av 2010 äntligen stå klart. Valfrihet att välja utförare av hemtjänst och möjlighet att också välja innehåll är infört. Det innebär att en äldre eller funktionshindrad som har rätt till hemtjänst kan välja att få hjälp med att gå ut en solig dag i stället för annat som kanske var planerat.
Vi genomför ambitiösa framtidssatsningar bland annat inom klimatområdet för att kunna möta framtida klimathot. Två sådana satsningar är Västerås klimat­utmaning (samarbete med ideella organisationer och företag) och lågenergihus. Vi har tagit fram en lokal norm för lågenergihus och samtliga hus som nu byggs på mark, som staden upp­låter, är lågenergihus. Även hus som byggs på privat mark är lågenergihus. Vår ambitiösa satsning har fått stor uppmärksamhet såväl internationellt som runt om i Sverige.
Vi började denna mandat­period med att ­införa ett jobbcentrum i Västerås för att ingen skulle behöva passivt ta emot ­bidrag. Många stod 2006 utanför arbetsmarknaden trots högkonjunkturen.
I budget 2010 har vi beslutat om riktade satsningar på just ungdomar och reserverat medel under kommunstyrelsen för att kunna satsa på arbete och praktik till ungdomar i samverkan med företag och arbetsförmedling i Västerås.
För att få kommunikationerna till Västerås ska bättre flyta på har vi beslutat att förskottera E18 så att sträckan Sagån-Hällamotet blir tvåfilig. Inom kort startar ombyggnationen av Skälbymotet vid västra infarten till Västerås så att den får av- och påfarts­ramper i riktning mot Köping.
För tågresenärer har vi fått till en förskottering av Citybanan som kommer att lösa delar av den förstockning som finns i Stockholms tågtrafik och som påverkar västeråspendlare.
Västerås har också fått sin första statliga myndighet. Myndigheten för yrkeshögskola, något som inte socialdemokraterna lyckades med under alla sina år vid makten i Västerås.
Slussen i Södertälje kan vi inte själva besluta om. Socialdemokraterna har haft möjlighet att genom­föra det under tolv år men inte lyckats. Vi gör nu allt vi kan för att det skall bli en utbyggnad av slussen i Södertälje.