Trygghet, frihet och ansvar

Vi i Västeråsalliansen presenterar vårt program.

Vår utgångspunkt är att människor har en egen styrka och kan bestämma över sina liv. Du ska ha möjligheter och valfrihet, men om styrkan under perioder i livet inte räcker till ska stöd finnas.

1. Stark kommunal ekonomi. Vi ska fortsätta prioritera utbildning och omsorg och se till att Västerås har en stark ekonomi för att inte belasta kommande generationer. Vi kommer inte att höja kommunalskatten.

2. Kunskap skolans viktigaste uppgift. Vi ska fortsätta prioritera skolans viktigaste uppgift: kunskap. Kunskap ska spegla förståelse, färdighet och förtrogenhet. Västerås elever ska stimuleras att nå bättre resultat i förhållande till skolans kunskapsmål. Skolan ska vara en trygg arbetsplats för varje elev och lärare. Läsa-skriva-räkna-garantin ska permanentas.

3. Valfrihet i barnomsorgen. De som efterfrågar en barnomsorgsplats ska ges möjlighet att välja den form av barnomsorg som passar familjen bäst. Vi lovar fortsatt fri etableringsrätt för alla former av barnomsorg som håller kvalitetskraven och att behålla vårdnadsbidraget.

4. Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten i Västerås måste fortsätta att utvecklas. Vi vill hitta nya lösningar för en bättre vardag och ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske i dialog med berörda, deras anhöriga och olika organisationer. Socialt företagande ska uppmuntras.

5. Mer inflytande för äldre. Vi vill permanenta valfriheten för äldre att välja innehåll och vem som utför hemtjänst. Vi vill också införa en parboendegaranti. Det ska finnas olika former av äldreboenden, till exempel trygghetsboende.

6. Västerås skall fortsatta leda miljö-omställningen. En framgångsrik miljöpolitik bygger på personligt ansvar i kombination med ekonomiska och politiska styrmedel. Genom att ta tillvara nya innovationer och nya marknader på miljöområdet kan vi stimulera både näringslivsutveckling och ekologisk hållbar utveckling. Till exempel måste en ny miljövänlig panna byggas vid kraftvärmeverket.

7. Bygga och bo i Västerås. Västerås ska vara öppet för initiativ och etableringar. Vi vill möta önskemål om byggnation oavsett om det är i tätorten eller på landsbygden. Bygglov ska behandlas snabbt.

8. Ett tryggt och trivsamt Västerås. Samarbetet med polis, myndigheter och frivillig-organisationer ska fortsätta för att öka tryggheten i Västerås centrum och våra stadsdelar. Alla stadens kvalitetsunder-sökningar skall finnas lättillgängliga via stadens hemsida. Vi vill ha fler åtgärder för att minska klotter och nedskräpning och göra Västerås vackrare.

9. Stärk den ideella sektorn. Vi vill uppmuntra människors egna engagemang. Den ideella sektorn har en stor potential för Västerås utveckling. Vi vill verka för överenskommelser med den ideella sektorn för att utveckla samarbetet.

10. Jobb i stället för bidrag. Alla som har möjlighet ska bidra till välståndet genom arbete. Personer med försörjningsstöd ska erbjudas praktik eller utbildning för att bli självförsörjande. Vi vill fortsätta förebygga ungdomsarbetslöshet genom till exempel rekryteringsplatser och ungdomsjobb.

11. Fler företagare. Det ska vara lätt att vara företagare i Västerås. Nya etableringar och utökning av befintliga företag ska upp-muntras. Verksamhet ska konkurrens-utsättas och anbuden delas upp så att fler små företag kan lämna anbud. Osund konkurrens ska motverkas och kan verksamhet utföras av andra med bättre kvalitet och ekonomi, ska det inte utföras av kommunen.

12. Tillväxt är en förutsättning för utveckling. Mångfald är förutsättning för tillväxt. Västerås utveckling är också beroende av ett rikt kulturliv. Vi vill förbättra tågkomm-unikationerna, få fler satsningar på väg-utbyggnad och att Västerås också i framtiden har en hamn och en flygplats värt namnet.

Vill du vara säker på att allt det positiva arbete som påbörjats i Västerås också fortsätter så ska du lägga din röst på något av de fyra partier som är beredda att samarbeta i Västeråsalliansen.