”Sverige bör gå med i Nato”

Jag uttalar mig om Nato.

Frågan debatterades friskt under partistämman i Falun.

Vid midnatt, efter två och en halv timmes mangling, stod det klart att stämman, med 273 röster mot 157 (17 avstod), vill gå på samma linje som partistyrelsens förslag – att Centerpartiet nu vill starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Lars Kallsäby var en av över 100 ombud som klev upp i talarstolen. Eftersom debatten var så omfattande beslöt stämman att begränsa talarnas inlägg till 30 sekunder, mot en minut i vanliga fall.

– Jag har kommit fram till den slutsatsen att Sverige faktiskt nästan är med i Nato. I dag omfattar vårt samarbete med Nato både övning och utveckling. Det är ett argument. Det andra är att omvärlden har förändrats radikalt.

– Vi ser en snabb förändring i världen och det finns oroliga tendenser i Europa som inte ser så bra ut, fortsätter Lars Kallsäby.

Centerpartiet menar att vägen mot Nato bör ske i nära samarbete med Finland.

– Ja, vi ser gärna en sådan i samordning med Finland. Om vi i Sverige funderar på det, kan även Finland börja göra det, menar Lars Kallsäby.

Det är också i bred politisk samsyn som Centern vill söka medlemskap. Moderaterna och Folkpartiet har tagit ställning för att slå in på Natovägen. Näst på tur står Kristdemokraterna.

– I praktiken betyder det att om vi går den här vägen, kan också fler partier ändra sig. Närmast är KD som kommer att ha frågan uppe. Men det räcker inte, säger Lars Kallsäby och syftar på att Socialdemokraterna bör göra helt om i frågan.

Men så sent som i förra veckan gjorde statsminister Stefan Löfven (S) klart att varken regeringen eller hans parti vill ta steget in i Nato.

Hur ska ni kunna få med Socialdemokraterna?

– Jag förstår att Socialdemokraterna har ett problem, då de har ett regeringssamarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men jag tror att det finns många inom S som är oroliga för hur vi ska klara frågor som rör fred och säkerhet.

Under stämman ville flera ombud att frågan skulle köras en vända till, med eftertanke, bland annat kopplat till att partiledningens förslag kom så sent som bara några veckor före den pågående stämman. Men kravet på återremiss förlorade efter rösträkning.

Så får vi fart på bostadsbyggandet

Idag skriver jag i VLT.

Vi behöver bygga mera, kostnadseffektivare och snabbare än idag. I städerna krävs förtätning och byggnation på höjden för att klara behovet, i mindre tätorter och på landsbygden behövs fler regelförenklingar.

På Centerpartiets partistämma i slutet av september kommer vi behandla en rad förslag för att få till stånd bostadsbyggandet i hela landet och för att skapa en sundare bostadsmarknad.

Här är ett axplock av förslagen.

I stora delar av landet finns det områden som inte är detaljplanelagda. Här finns förutsättningar att införa andra regler än de som gäller i tätorter som gör det enklare och snabbare attbygga.

Generella insatser behövs också för att korta ner länsstyrelsens handläggningstider. Det är inte acceptabelt med processer som sträcker sig över flera år innan man kan sätta spaden i jorden.

Vi föreslår att en maximal handläggningstid för överklagande till länsstyrelse och domstol införs för att skynda på byggandet av bostäder.

Strandskyddsreglerna är i många delar av landet ett hinder för byggandet. För oss på kommunal nivå begränsas möjligheterna att skapa attraktiva boenden på grund av ett stelbent strandskydd.

Att värna viktiga strandmiljöer, allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss en självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling.

Därför vill vi se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger oss kommuner större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

Vi behöver fortsatta regelförenklingar, ekonomiska styrmedel och genomföra en översyn av skatter och ränteavdrag för att gå mot en mer balanserad bostadsmarknad.

Centerpartiet i Västerås ser med spänning fram emot att få vara med och forma partiets framtida politik vid partistämman i Falun, inte minst på bostadsområdet.