Motion om religiösa friskolor

Den här motionen till årets centerstämmor skrev jag innan Kalla Fakta sände sitt reportage om könsuppdelade bussfärder på en muslimsk skola i Stockholm. Jag skrev den med anledning av de många synpunkter jag fått av människor jag mött i Västerås bostadsområden som jag besökt under våren. En fritidsledare sa att möjligheten att låta sina barn gå i en religiös skola på de området försvårade integrationen väldigt mycket. I ett annat område upplevde man att vissa barn var väldigt angelägna om att veta vilken religion man tillhörde. Ytterligare problem var att i vissa trappuppgångar mobbades man ut om man inte tillhörde den i området mest förekommande religionen. I en butik i området förekom att vissa religiösa ledare vägrade ta emot växel från den kvinnliga kassörskan. Jag har tagit del av en mycket hätsk fredagsbön i en av våra moskéer.

Jag har också träffat fantastiskt engagerade människor från olika samfund som gör ett enastående gott arbete i och för kommunen.

Jag vill på inget sett stigmatisera vissa religioner eller människor, men det bekymrar mig mycket att våra friheter som vi och våra förfäder kämpat till oss under 1900 talet och även in nu på 2000 talet så lätt tycks ifrågasättas av vissa och då med skydd av att det skulle handla om kultur eller religionsyttringar.

Därför skrev jag den här motionen, trots att jag både är liberal och kristen.

Motion till Centerpartiets distriktsstämma och Partistämma 2017.
Dags att ompröva frågan kring religiösa friskolor.

För Centerpartiet är valfriheten viktig liksom att det finns en mångfald av skolor att välja mellan. Våra skolor ska givetvis följa våra styrdokument som finns för den svenska skolan. Det gäller allt från värdegrundsuppdrag, som demokrati och alla människors lika värde, till kursplaner. Alla skolor ska ha bra kvalitet och därför behövs en noggrann och bra tillsyn. Det gäller alla skolor.

Det finns en värdekonflikt mellan religionsfrihet och ge alla en likvärdig utbildning. Rätten till undervisning i viss religion eller språk betyder inte att alla olika sekter, religioner, ideologiska sammanslutningar med automatik får driva egna skolor. Det borde gå att säkerställa Europakonventionen om en mänsklig rättighet att uppfostra barn i föräldrarnas religiösa tradition och FN s konvention om medborgerliga rättigheter. Även barnkonventionen talar om barn rättighet till sitt kulturarv.

Jag ser med viss oro på hur fler religiösa friskolor växer fram och alla sköter inte detta med att leva upp till skolinspektionens krav. Ett ökat antal friskolor på religiös grund riskerar att öka segregationen och isolera eleverna från en jämlik, sekulär och mångkulturell skolmiljö. Skolan ska vara en oas fri från religiös och ideologisk påverkan även om man bedriver undervisning om olika religioner och ideologier.

Därför bör centerpartiet besluta att:

Reglerna för konfessionella förskolor och friskolor ska skärpas.
Ett stopp för nya religiösa friskolor införs

Konfessionella inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen.

Könsuppdelade lektioner kan aldrig tillåtas motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl. Utan kan endast motiveras av pedagogiska vid vissa speciella tillfällen.

Fick mig att tänka till om skolan

Ulrika Carlsson var ikväll på besök i Västerås och deltog i en diskussion om framtidens skola. Vi fick höra om några av de senaste forskningsrönen och praktiskt hur man jobbar med skolfrågor i andra kommuner. Själv tar jag med mig en rad tankar om skolan och hur vi skulle kunna göra den svenska skolan ännu bättre.

Fler bilder från kvällen finns här.

Intressant besök hos förskolebussarna

Idag hade jag äran att besöka förskolebussarna i Västerås på Vallby. Det var ett intressant besök och jag tycker vi borde expandera och köra fler förskolebussar. Jag fick också med mig några saker jag kommer följa upp i Stadshuset.

En nödvändig utveckling av skolorna

Skriver idag med andra representanter om skolan.

För att skapa bästa möjliga skola i hela Västerås är det viktigt att de resurser som står till skolans förfogande nyttjas på bästa sätt.
En del i detta är att nyttja skollokaler på ett effektivt sätt. Staden har kostnader för lokaler oavsett om en hyra tas ut från respektive skola eller om de betraktas som en fri nyttighet för verksamheterna.
Ett ineffektivt nyttjande av skollokaler sker på bekostnad av lärare och annan skolpersonal. Västerås har i jämförelse med andra jämförbara kommuner låga lokalkostnader för grundskolan. Grunden för låga lokalkostnader ligger i ett effektivt lokalutnyttjande.
Sedan flera år tillbaka minskar antalet grundskoleelever i Västerås. För perioden 2005-2011 beräknas antalet grundskoleelever minska med 1380. Vi ser också framför oss flera nya friskoleetableringar. Det är positivt med en ökad valfrihet – men det innebär så klart ytterligare en utmaning att anpassa vissa kommunala skolor. Om inget görs för att möta förändringarna riskerar vi att stå med halvtomma kommunala skolor utan lärare.
Under de senaste åren har många åtgärder vidtagits. Förskoleavdelningar har tagit över lokaler i befintliga grundskolor, Stenkumlaskolan avvecklades inför innevarande läsår och årskurs F-6 vid Skiljeboskolan avvecklas inför kommande läsår.
Nästa utmaning är att hantera situationen på Bäckby. Det handlar om ett minskat elevunderlag men även ett akut behov av att finna nya ändamålsenliga lokaler för Rh-verksamheten för årskurs F-6 som idag finns på Fridhemsskolan.
Proaros planer för att möta utmaningarna innebär i korthet att Rh-verksamheten flyttas från Fridhemsskolan till Hällbyskolan, årskurs 4-5 på Fridhemsskolan flyttas till Rösegårdsskolan samt att Bäckbyskolan blir en 6-9-skola. Övriga kommunala skolor på Bäckby-Skälby blir F-5-skolor. Dessa förändringar kräver investeringar i skolorna på sammanlagt 13,2 miljoner kronor, framförallt i Bäckbyskolan och Hällbyskolan.
Det finns redan idag flera väl fungerande kommunala och fristående 6-9-skolor. Den planerade förändringen kräver emellertid anpassningar på Bäckbyskolan, utifrån både ett pedagogiskt och lokalmässigt perspektiv.
Mats Bennbo kritiserade i VLT den 13 maj de åtgärder som planeras för att möta utmaningarna för skolorna på Bäckby. Bennbo menar att förändringarna utarmar Bäckby.
Vi menar istället att de planerade förändringarna är en nödvändig satsning för att inför framtiden säkerställa bra skolverksamhet på Bäckby.
Skolomställningsbehovet på Bäckby har diskuterats i grundskolenämnden och Proaros under en längre tid, mycket på grund av att lokalerna inte har fungerat för Rh-eleverna utifrån arbetsmiljö och möjlighet till inkludering i de vanliga klasserna.
De planerade förändringarna på Bäckby-Skälby handlar dessutom om att resurserna ska nyttjas på bästa sätt genom välutnyttjade skolor som långsiktigt skapar goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet.

Västerås kommun behöver sina landsbygdsskolor!

VLT

I Västerås bor cirka 130 000 personer, var-av ungefär 25 000 utanför själva tätorten.
I dagsläget finns endast ett fåtal landsbygdsskolor kvar: Tortuna, Romfartuna, Dingtuna, Ekeby, Orresta och Sevalla.
Förra hösten lades Harakers skola ner och det är stor risk att Sevallaskolan nu också försvinner.
Att lägga ner en skola på landet får mycket större konsekvenser än att lägga ner en skola inne i en tätort om det finns en annan skola i närheten.
Västerås kommun har behov av att växa och utvecklas, även på landsbygden.
All framtida expansion ska inte och kan inte enbart ske i förtätning av stadens grönområden eller i området kring Geddeholm.

Vi i centerpartiet ser skolan som ett nav i en bygds utveckling. Där läggs grunden för gemenskapskänslan bland människor i bygden.
Små landsbygdsskolor kan också vara en tillgång för fler än barn boende på landsbygden. Vi vet att föräldrar från stan redan i dag väljer att låta sina barn gå i en mindre skola. Den miljön och pedagogiken skulle kunna utvecklas ännu mer så att fler fick chansen att gå i en landsbygdsskola.
Likväl som att skolbarn bussas från landsbygd till tätort, borde även det omvända fungera.
Det kan också finnas förutsättningar att driva en landsbygdsskola på andra sätt än vad som görs i dag. Det viktigaste är att kvaliteten säkras. Flera goda exempel finns att hämta i andra kommuner, exempelvis med föreningskooperativ eller ideella byalag som äger och underhåller skollokalerna.

I dag, torsdag, kommer kommunfullmäktige att debattera centerpartiets motion om att kommunen bör ha en strategi för att behålla och utveckla de landsbygdsskolor som finns kvar, en strategi som även Proaros ställer sig positiv till.
Det är dags att ta ett helhetsgrepp om landsbygdsskolorna!
Skulle landsbygdsskolorna försvinna, försvinner också de pedagogiska möjligheter som en mindre skola på landet kan erbjuda och till syvende och sist är det barnen som kommer i kläm.

Bevara landsbygdsskolorna!

VLT

Närheten till en skola är naturligtvis viktig oavsett var en skolbarnsfamilj bor i kommunen. På en viktig punkt skiljer sig en mindre skola på landet sig mot en liten skola i stan. Skolan på landet är i många fall den enda sammanhållande länken i bygden och dessutom en förutsättning för bygdens fortsatta utveckling.
Självklart är skolan i första hand till för barnens kunskapsinlärning men vi som har att fatta beslut måste ändå försöka se till helheten.
Västerås kommun har som mål att utveckla sina stadsdelar. Från centerpartiets sida har vi hävdat i många år att detta handlar likaväl om Råby/Pettersberg som om Haraker och Sevalla.

Vi har idogt kämpat för att hela kommunen ska omfattas av kommunens alla mål och policies. Det kan handla om bredband, vägunderhåll, stöttning av lokala utvecklingsgrupper etcetera.
Centerpartiet önskar ett större gehör av majoriteten i kampen för stadsdelarnas/kommundelarnas utveckling. Vi har stöttat kommunens engagemang för stadsdelsutveckling på Råby, Bjurhovda och stöttar även utvecklingen på Pettersberg. På Pettersberg är det tänkt att Mimer ska ta över skolan och renovera den. Vår kritik angående projektet på Pettersberg är att Mimers styrelse borde ha varit mer involverad från början innan Mimer går in som ägare till skolan.
Nu behöver vi majoritetens stöd då det gäller de små landsbygdsskolorna och nu främst Haraker som är nedläggningshotad.

Haraker är en typisk landsbygdsort i kommunens yttre kant som varken har affär eller någon större service. Däremot har man en småskola och en kyrka. Inflyttningen har varit positiv de senaste åren och det finns tomter till salu och en viss efterfrågan.
Att stänga skolan skulle slå oerhört hårt mot en sådan ort. Centerpartiet vill tillsammans med majoriteten hitta alla möjliga alternativ för att kunna bevara skolan och därmed säkerställa Harakers fortsatta utveckling.

Centerpartiet är inte främmande för att stödja en friskola om sådana intressen finns. Det viktigaste är att inte fatta ett snabbt beslut om nedläggning på kommundelsnämndens möte den 26 november. Förutsättningarna för ett bevarande av Harakers skola måste nu börja ta form. På kommunstyrelsens sammanträde den 20 november vädjade vi till majoriteten att inte fatta ett förhastat beslut.