Vad händer med Proaros under rödgrönt styre?

VLT

Proaros är Västerås stads stora kommunala utförarorganisation med 3,7 miljarder kronor i omsättning och närmare 9 000 anställda. Modellen med utförare och beställare har funnits i 17 år. Modellen har alltid varit omdiskuterad.

Framgången är att modellen har gjort att kommunen som helhet både sparat pengar, flera hundratals miljoner kronor och samtidigt kunnat hålla en hög kvalitet genom den konkurrens som modellen skapat. Proaros har också genom åren lyckats förändra sin organisation för att hela tiden leva upp till de förväntningar som beställare och ägare har haft.

Den senaste mandatperioden har inte varit ett undantag, utan snarast tvärtom. Det har ställts stora krav på förändringar och då inte minst inom skolans område, men också inom hemtjänsten och vård och omsorgsverksamheten. Upphandlingar och införande av fritt hemtjänstval har varit viktiga händelser som gjort att Proaros vård- och omsorgsverksamhet genomgått stora och viktiga effektivitetsförbättringar, som både har kommit brukarna och skattebetalarna till del.

Inom skolan så är vi mitt uppe i ett omfattande förändringsarbete som syftar till att öka måluppfyllelsen, modernisera undervisningen, korta beslutsvägarna, förbättra och förbilliga stödet till skolorna. Här pågår flera projekt som lärarbehörighetskartläggning, MUL (meningsfullt och utmanande lärande) ett till ett datorkonceptet, profilskolor, självstyrande enheter och en rad organisationsförändringar inom ledningskontor och verksamhetsområdena.

Under valrörelsen dök frågan om Proaros vara eller inte vara upp igen. Nu har vi fått en ny ledning för staden dock utan egen majoritet i fullmäktige.

Därför undrar jag med viss oro: Vad händer nu? Vi har redan sätt oroande tecken där man i äldrenämnden avbröt en stor mycket viktig upphandling som dessutom Proaros skulle ha vunnit. Vad händer med hemtjänstvalet och kommande upphandlingar inom hela vård- och omsorgsområdet? Kommer man inom skolans område att fullfölja alla de projekt som är på gång och låter man den nya organisationen få växa fram?

Sist men inte minst vad gör man åt hela utförar- och beställarkonceptet?

Som ordförande under den här mandatperioden som slutar nu i dag så kan jag konstatera att vi har haft en enig styrelse som stått bakom alla beslut och vi har efter bästa förmåga försökt leva upp till beställarnas och ägarnas önskemål.

Jag välkomnar alltid förändringar, men var rädd om det man har byggt upp. Pro-aros är en viktig organisation för tusentals anställda och många tusen västeråsares dagliga service.

Efter nedmontering så är handlingsförlamning det näst sämsta. För Västerås bästa hoppas jag på fortsatt reformarbete och ombyggnad av ett gammalt både hatat och älskat Proaros.

Trygghet, frihet och ansvar

Vi i Västeråsalliansen presenterar vårt program.

Vår utgångspunkt är att människor har en egen styrka och kan bestämma över sina liv. Du ska ha möjligheter och valfrihet, men om styrkan under perioder i livet inte räcker till ska stöd finnas.

1. Stark kommunal ekonomi. Vi ska fortsätta prioritera utbildning och omsorg och se till att Västerås har en stark ekonomi för att inte belasta kommande generationer. Vi kommer inte att höja kommunalskatten.

2. Kunskap skolans viktigaste uppgift. Vi ska fortsätta prioritera skolans viktigaste uppgift: kunskap. Kunskap ska spegla förståelse, färdighet och förtrogenhet. Västerås elever ska stimuleras att nå bättre resultat i förhållande till skolans kunskapsmål. Skolan ska vara en trygg arbetsplats för varje elev och lärare. Läsa-skriva-räkna-garantin ska permanentas.

3. Valfrihet i barnomsorgen. De som efterfrågar en barnomsorgsplats ska ges möjlighet att välja den form av barnomsorg som passar familjen bäst. Vi lovar fortsatt fri etableringsrätt för alla former av barnomsorg som håller kvalitetskraven och att behålla vårdnadsbidraget.

4. Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten i Västerås måste fortsätta att utvecklas. Vi vill hitta nya lösningar för en bättre vardag och ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske i dialog med berörda, deras anhöriga och olika organisationer. Socialt företagande ska uppmuntras.

5. Mer inflytande för äldre. Vi vill permanenta valfriheten för äldre att välja innehåll och vem som utför hemtjänst. Vi vill också införa en parboendegaranti. Det ska finnas olika former av äldreboenden, till exempel trygghetsboende.

6. Västerås skall fortsatta leda miljö-omställningen. En framgångsrik miljöpolitik bygger på personligt ansvar i kombination med ekonomiska och politiska styrmedel. Genom att ta tillvara nya innovationer och nya marknader på miljöområdet kan vi stimulera både näringslivsutveckling och ekologisk hållbar utveckling. Till exempel måste en ny miljövänlig panna byggas vid kraftvärmeverket.

7. Bygga och bo i Västerås. Västerås ska vara öppet för initiativ och etableringar. Vi vill möta önskemål om byggnation oavsett om det är i tätorten eller på landsbygden. Bygglov ska behandlas snabbt.

8. Ett tryggt och trivsamt Västerås. Samarbetet med polis, myndigheter och frivillig-organisationer ska fortsätta för att öka tryggheten i Västerås centrum och våra stadsdelar. Alla stadens kvalitetsunder-sökningar skall finnas lättillgängliga via stadens hemsida. Vi vill ha fler åtgärder för att minska klotter och nedskräpning och göra Västerås vackrare.

9. Stärk den ideella sektorn. Vi vill uppmuntra människors egna engagemang. Den ideella sektorn har en stor potential för Västerås utveckling. Vi vill verka för överenskommelser med den ideella sektorn för att utveckla samarbetet.

10. Jobb i stället för bidrag. Alla som har möjlighet ska bidra till välståndet genom arbete. Personer med försörjningsstöd ska erbjudas praktik eller utbildning för att bli självförsörjande. Vi vill fortsätta förebygga ungdomsarbetslöshet genom till exempel rekryteringsplatser och ungdomsjobb.

11. Fler företagare. Det ska vara lätt att vara företagare i Västerås. Nya etableringar och utökning av befintliga företag ska upp-muntras. Verksamhet ska konkurrens-utsättas och anbuden delas upp så att fler små företag kan lämna anbud. Osund konkurrens ska motverkas och kan verksamhet utföras av andra med bättre kvalitet och ekonomi, ska det inte utföras av kommunen.

12. Tillväxt är en förutsättning för utveckling. Mångfald är förutsättning för tillväxt. Västerås utveckling är också beroende av ett rikt kulturliv. Vi vill förbättra tågkomm-unikationerna, få fler satsningar på väg-utbyggnad och att Västerås också i framtiden har en hamn och en flygplats värt namnet.

Vill du vara säker på att allt det positiva arbete som påbörjats i Västerås också fortsätter så ska du lägga din röst på något av de fyra partier som är beredda att samarbeta i Västeråsalliansen.

Vi prioriterar och satsar utan skattehöjningar

VLT

Västeråsalliansen politik har gjort att vi har sluppit kraftiga svängningar och nya sparkrav mitt under ett budgetår. Vi har hållit fast vid den fastställda budgeten och sett till att verksamheterna har fått möjlighet att kunna anpassa sig. Detta har inte skett i alla Sveriges kommuner.

Vi kan till exempel konstatera att Norrköping satsade stort 2008 för att dra in och minska kostnaderna 2009. I Västerås har styrelser och nämnder fått full lönekompensation 2010. Vi stod fast vid satsningar och prioriteringar under 2009.

Detta visade sig vara rätt eftersom resultatet 2009 är i enlighet med budget trots att budgeten antogs före finanskrisen. Vi har till exempel satsat på ungdomar med riktade insatser för att minska ungdoms-arbetslösheten.

Barnens år har också lett till att med små medel kunna fokusera och göra Västerås bättre för barnen.

Vi har under år med positiv skatteutveckling sänkt skatten i små steg, eftersom vi tycker det är rimligt att när skatteinkomsterna ökar kraftigt så skall västeråsarna få behålla en del. Det är genom västeråsarnas arbete som skatteinkomsterna ökar.

Vi har för 2010 inte sänkt skatten och föreslår oförändrad skatt 2011. Får Socialdemokraterna och Vänsterpartiet makten i Västerås kommer skatten att höjas.

Vi vill också uppmana västeråsarna att granska Socialdemokraternas alternativa budgetar och olika förslag under den gångna mandatperioden. Det har inte varit utbildning och omsorg man använt skattehöjningen till utan förslag om heltid till alla anställda.

Västeråsalliansen kommer att fortsätta satsa på utbildning. Det handlar till exempel om att utveckla läsa-skriva-räkna-garantin och att se till att barngruppernas storlek i förskolan inte ökar.

Vi antar klimatutmaning

VLT

Västerås har dock ännu högre ambitioner och ett exempel på det är målet med ett fossilfritt Västmanland 2015. Då räcker det inte att enbart staden ser över sina verksamheter för att minska utsläppen utan hela Västerås måste vara delaktig.

2008 startade Västerås klimatutmaning. Det är initierat från staden men ledamöterna i styrelsen kommer från företag och organisationer i Västerås. Detta är ett sätt att vara fler som arbetar för att möta utmaningen att minska fossila utsläpp i Västerås kommun. Till exempel har elbilar köpts in av ABB, Västerås stad och Mälarenergi.

Glädjande kan vi konstatera att allt fler företag och västeråsare genomför energibesparande åtgärder. Västerås stad har också under senaste tiden satsat på olika energiåtgärder, till exempel energijägarna i årskurs 5, där elever lär sig om energi och miljö, samt Västeråsalliansens mål att det ska finnas 100 procent miljöbilar 2011 i stadens personbilsflotta.

Andra exempel är installeringen av solcellsdriven belysning som regleras med rörelsedetektor, satsning på energi- och transportrådgivning och ökat bussresande samt investeringarna för energiåtgärder.

Lågenergi- och passivhus har blivit succé och det som byggs i Västerås i dag är mycket energisnåla byggnader. Individuella mätningar av el och värmekonsumtion förändrar vårt beteende till att minska förbrukningen. Det är redan infört för Mimers hyresgäster och nästa steg är att också införa det i alla stadens egna fastigheter.

I Västerås produceras biogas, en energikälla som är närproducerad och förnyelsebar. Vi har under 2009 invigt en ny biogasmack på Bäckby. Det är glädjande att det är så många västeråsare som i dag köper biogasbilar och att snart kommer alla Västmanlands Lokaltrafiks bussar att gå på biogas. Västeråsalliansens förslag på ytterligare stimulans av biogasbilar är överklagat och har ännu inte kunnat genomföras.

Från och med den 1 juli 2009 klimatkompenseras stadens flygresor. Den extra resursen går till ett kommunalt klimatkonto. En viktig åtgärd är att minska utsläppen från våra transporter. En ny kombiterminal, initiativ och medfinansiering från Västerås stad av en sluss i Södertälje och av Citybanan är sådana exempel på prioritering av miljövänliga transporter. Stadens anställda undervisas i ecodriving är ett annat bra exempel.

Ytterligare en viktig åtgärd är Ät smart konceptet det vill säga att mat planeras utifrån årstider och tillgänglighet på lokalproducerade livsmedel. De nya skolrestaurangerna är en satsning på elever och miljön, där maten tillagas på skolan.

Vi i Västeråsalliansen tror på modern teknik och att det finns en stor potential att använda och utnyttja den. Återvinning och återanvändning fungerar utmärkt i Västerås.

Nästa steg är att utveckla energiåtervinning av vårt avfall. Vi vill att den nya pannan vid kraftvärmeverket också ska kunna vara flexibel så att den fungerar för olika förnyelsebara bränslen så att fossila bränslen fasas ut.

Byggstart, valfrihet och långsiktighet

VLT

Nya småhus på landet har fått bygglov, detaljplaner finns färdiga runt om i hela Väster­ås och inte enbart
i Gäddeholm. Västerås stad har beslutat tillsammans med lands­tinget om ett nytt konst- och länsmuseum som skall vara klart under 2010. Ny kombiterminal är beslutad och kommer att byggas på Hacksta. Bostad AB Mimer kan med hjälp av reavinster från ombildning bygga nya hyreslägenheter.
Ombyggnation av gator och fastigheter bland annat Stadshuset, för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder.
Inom äldreomsorgen har den kö som tidigare fanns till servicehus, gruppboenden och ålderdomshem byggts bort. Och det boende för äldre med finsk bakgrund som det talats om i minst tio år kommer att i början av 2010 äntligen stå klart. Valfrihet att välja utförare av hemtjänst och möjlighet att också välja innehåll är infört. Det innebär att en äldre eller funktionshindrad som har rätt till hemtjänst kan välja att få hjälp med att gå ut en solig dag i stället för annat som kanske var planerat.
Vi genomför ambitiösa framtidssatsningar bland annat inom klimatområdet för att kunna möta framtida klimathot. Två sådana satsningar är Västerås klimat­utmaning (samarbete med ideella organisationer och företag) och lågenergihus. Vi har tagit fram en lokal norm för lågenergihus och samtliga hus som nu byggs på mark, som staden upp­låter, är lågenergihus. Även hus som byggs på privat mark är lågenergihus. Vår ambitiösa satsning har fått stor uppmärksamhet såväl internationellt som runt om i Sverige.
Vi började denna mandat­period med att ­införa ett jobbcentrum i Västerås för att ingen skulle behöva passivt ta emot ­bidrag. Många stod 2006 utanför arbetsmarknaden trots högkonjunkturen.
I budget 2010 har vi beslutat om riktade satsningar på just ungdomar och reserverat medel under kommunstyrelsen för att kunna satsa på arbete och praktik till ungdomar i samverkan med företag och arbetsförmedling i Västerås.
För att få kommunikationerna till Västerås ska bättre flyta på har vi beslutat att förskottera E18 så att sträckan Sagån-Hällamotet blir tvåfilig. Inom kort startar ombyggnationen av Skälbymotet vid västra infarten till Västerås så att den får av- och påfarts­ramper i riktning mot Köping.
För tågresenärer har vi fått till en förskottering av Citybanan som kommer att lösa delar av den förstockning som finns i Stockholms tågtrafik och som påverkar västeråspendlare.
Västerås har också fått sin första statliga myndighet. Myndigheten för yrkeshögskola, något som inte socialdemokraterna lyckades med under alla sina år vid makten i Västerås.
Slussen i Södertälje kan vi inte själva besluta om. Socialdemokraterna har haft möjlighet att genom­föra det under tolv år men inte lyckats. Vi gör nu allt vi kan för att det skall bli en utbyggnad av slussen i Södertälje.

För jobb, välfärd och klimat

VLT

De senaste åren har Västerås stad haft allt större skatteintäkter och starka resultat samtidigt som kommunalskatten har kunnat sänkas i små steg. Men den senaste tidens finansiella kris påverkar också Västerås. Varslen ökar och fler blir beroende av försörjningsstöd. Då är det viktigt att kunna gasa och bromsa samtidigt, våga göra nödvändiga prioriteringar men också tillåta ett nollresultat med tanke på tidigare års överskott. Detta gör Västeråsalliansen i 2010 års budget.

Vi har prioriterat fler ungdomar i jobb med sammanlagt 13 miljoner kronor genom att bland annat införa något som vi kallar för rekryteringsplatser som är arbete för ungdomar som har klarat gymnasiet. Det andra är extra ungdomsjobb som är riktat till ungdomar i åldern 18–20 år. Båda dessa åtgärder är på deltid för att fler skall få erfarenhet och möjlighet till ett arbete eller motivation till fortsatta studier.

Vi är mycket oroliga för att ungdomar skall hamna i ett utanförskap och fastna i ett långsiktigt bidragsberoende. Att risken är stor visar inte minst erfarenheterna från tidigare lågkonjunkturer.

Säkra välfärden är att verksamheter inom utbildning och omsorg inte får något extra sparbeting utöver att klara löne- och prisökningar inom ram. De får också full kompensation för volymförändringar i verksamheten. Men omställningar måste fortsätta för att bland annat prioritera lärare före lokaler.

Klimatsmarta lösningar skall göras inom kollektivtrafiken. Vi vill införa shoppingbiljett och behålla nuvarande trafikutbud. Nästa steg är den översyn av kollektivtrafiken som kommer att ske under 2010 för att införa stomlinjer i stadstrafiken så att fler väljer att åka kollektivt. Vi har också reserverat medel i kommunstyrelsen för att arbeta med klimatsmarta lösningar. En del i detta är att engagera civilsamhället.

Vi kommer att stärka västeråsarnas del­aktighet i utvecklingen av Västerås, en del
i detta är att arbeta närmare med den ideella sektorn därför ska vi under hösten initiera ett utvecklingsarbete med föreningslivet. Vi vill också engagera fler föreningar och närboende i utvecklingen av våra stadsdelar med två nya projekt, det ena på Bäckby och det andra i Dingtuna.

Avslutningsvis vill vi passa på att kommentera Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för 2010. Till skillnad från Västeråsalliansen har de lagt en skattehöjning som drabbar västeråsarna men ökar stadens skatteintäkter med 63 miljoner kronor. Detta skall bland annat finansiera ett starkare resultat med 30 miljoner och en ökad reserv med 15 miljoner. Då återstår 18 miljoner att fördela. Deras förslag om heltids­löner för alla nyanställda kostar bara det 39 miljoner.

Vårt förslag om ungdomsjobb vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skall vara på heltid. Det kostar 10 miljoner kronor eller så får enbart hälften av ungdomarna en plats. Den extra reserv som lagts i kommunstyrelsen för barn och unga finansieras via extra sparbeting på utbildnings- och omsorgsområdet (minus 45 miljoner), avskaffande av vårdnadsbidrag (minus 3 miljoner), minskad ram i kommunstyrelsen för ”dynamiska
effekter” (minus 10 miljoner) och en strykning av våra 3 miljoner i kommunstyrelsen för ungdomsjobb.

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget är en budget full av utredningar och centraliseringar i stället för prioriteringar och satsningar på det som krävs i en lågkonjunktur.

Oppositionen har ingen alternativ budget

Västeråsalliansen skriver i VLT.

Oppositionen spelar ett dubbelspel inför västeråsarna. Först går de ut hårt i VLT med att Västerås­alliansen kommer att göra stora ned­skärningar i den kommunala välfärden. När det sedan kommer till kritan och budgetinriktning 2010-2012 ska antas i kommunstyrelsen finns inget alternativt förslag från oppositionen. Man ställer upp på Västerås­alliansens förslag. Det är bra att alla partier står bakom budgetinriktningen.
Västeråsalliansen vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Budget 2009 är en stark budget med full pris- och lönekompensation för de flesta verksamheter, tydliga satsningar på barnens år och det miljö­vänliga och attraktiva Västerås. 2008 ­gjordes också riktade ökningar av ramarna för grundskolan och gymnasieskolan.
Stadens verksamheter har ett gott ingångsläge 2009. Budgeten 2008 var i balans och resultatet visar på ett överskott. Detta gör att vi nu förbereder styrelser och nämnder på att redan 2009 planera för det tuffare läget 2010. Om de kan klara ett överskott vid utgången av 2009 är det ­lättare att också klara budgetramarna 2010.
I december inbjöds nämndsordförandena till ett budgetseminarium som gav indikationer till nämnderna om viktiga nyckeltal med slutsatsen att nästa år blir det mindre marginaler att röra sig med. Det finns en risk för att det inte blir någon löne- och priskompensation för nämnderna för nästa år. Det har också gjorts tydligt att engångssatsningar är just engångssatsningar och att det finns betydligt mindre utrymme för kostnadsökningar än tidigare.
Vi vågar samtidigt uppmana nämnderna att de redan nu måste prioritera kärnverksamheter och granska kostnader som de har. Därmed har nämnderna nästan ett år på sig för att påbörja anpassningen för verksamheterna för budgetåret 2010.
Västeråsalliansen kan konstatera att skatteintäkterna för 2010 endast kommer att öka med 47 miljoner, allt enligt ­prognoserna från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vi kommer därför att sänka ­resultatkravet från 2 procent till 1,5 procent och ser att de engångssatsningar som lagts i budget 2009 också förstärker stadens ekonomi för att kunna klara 2010 utan alltför drastiska neddragningar. Västeråsalliansen kommer inte att föreslå någon skattesänkning för 2010.
Nu har majoritet och oppositionen samma budgetdirektiv att utgå ifrån, varför oppositionens utspel ter sig märkligt. Vi har samma verklighet att utgå ifrån.

Nu verkställer vi grön politik!

Skriver i dagens VLT tillsammans med resten av Västeråsalliansen.

Kent Ryberg (s), före detta kommunalråd slår den 23 juni på stora trumman och återupprepar gamla mantran om socialdemokraternas förträfflighet. Vi i Västeråsalliansen har drivit miljö- och klimatfrågorna på ett mycket aktivt sätt, redan under förra mandat­perioden då vi började vårt samarbete. Att vara i opposition och lägga motioner som slår in öppna dörrar när socialdemokraterna själva hade kunnat öka takten under åren 2002-2006 blir inte trovärdigt.

Nu verkställer vi grön politik i Västerås­alliansen. Vi tog initiativ till att i investeringsbudgeten för 2008 till 2011 satsa 100 Mkr för att energieffektivisera kommunens lokaler och göra dem klimatsmarta. I den strategiska planen lyfter vi fram att vi till 2011 skall bygga vi minst 200 lågenergihus.

Det är bra att (s) värnar om den ekologiska och närproducerade maten. Med Västerås­alliansen i täten så har Proaros ökat andelen ekologisk mat inom den kommunala utföraren från 2006 till 2007, från 10 procent till att i dag vara 15 procent. Vi vill gärna nå målet om 25 procent ekologiskt och närodlat enligt Proaros mål och riktlinjer för att äta “S.M.A.R.T.
Vi anser att det är bättre att verkligen ta reda på hur råvaruprishöjningarna slår för alla våra inköp av skolmat, respektive mat för de äldre, vilket vi angav i samband med budgetbeslutet i juni. Trots allt så är nästan 80 procent av maten traditionellt tillverkad av icke ekologisk mat. Skall den prishöjningen inte få del av extra resurser i så fall? Med Kent Rybergs argument drabbas äldreomsorgen och förskolan av besparingar på maten.

Under den (s)-styrda majoritetstiden satsades inga resurser på naturvården. Västeråsalliansen prioriterar grönområden och den biologiska mångfalden och tillför en miljon kronor extra för att år 2009 få till en ytterligare ekologtjänst inom Tekniska nämnden och få fart på skötselarbetet i våra naturreservat.
Vi har under 2007 sett till att följande miljö- och klimatförbättringar har fått prioritet:

Samtliga medarbetare och styrelsen i Mimer utbildas i Ecodriving. 65 procent av stadens personbilar går på förnyelsebart bränsle (el, biogas eller etanol). Detta är en ökning med 15 procent sedan 2006. En tydlig prioritet i den strategiska planen är att 100 procent av personbilarna som används i kommunen skall gå på förnyelsebara bränslen. 60 procent av alla förskolor och skolor är certifierade enligt Grön Flagg eller skola för hållbar utveckling. En 15 procentig ökning sedan 2006!

Bjurhovdaskolan blir Sveriges tredje största solcellsanläggning och byggs under denna period. Överskottet av elproduktion från solen tas om hand av Mälarenergi. Skolorna i Dingtuna och Ekeby får vardera en solcellsanläggning på runt 200 kvadratmeter.
Västerås stad kommer att delta i Energimyndighetens program för “Uthålliga kommuner”. Kommunstyrelsen beslöt efter initiativ från Västeråsalliansen att ansöka om deltagande från 2008-2011. Stöd ifrån forskare och energiexperter kommer att bidra till energiomställningen i kommunen, tillsammans med näringslivet i Västerås.

Det känns bra att vi är eniga mellan majoritet och opposition att stärka Västerås som ett miljöföredöme. Vi vill fortsätta utveckla så att fler går och cyklar till jobbet. Satsningar på biogasfordon och elhybridfordon är viktigt. Vi vill också göra stora satsningar för att nå vårt mål i strategiska planen med 4 procents ökning i stadstrafiken varje år. Sammantaget har vi bra möjligheter att Västerås blir en trivsam och miljövänlig kommun!

Vår politik ger goda resultat

Tillsammans med resten av Västeråsalliansen idag i VLT.

Västeråsalliansen har under 2007 genomfört en rad förändringar som har givit goda ­resultat för västeråsarna. Vår utgångspunkt är att utbildning är avgörande för att männi­skor i framtiden ska kunna få jobb, Västerås måste konkurrera med kunskap. Resultaten i skolan har under många år sviktat. Vi har gjort stora satsningar från förskola till vuxen­utbildning. Läsa-skriva-räkna-garantin är en tydlig satsning. Garantin innebär bättre uppföljning och åtgärder för elever i år 1-5.
Arbetslösheten är för hög i Västerås, därför startade vi jobbcentrum vars syfte är att coacha personer, som står långt från arbetsmarknaden, till arbete. Egen försörjning är en grund till att känna sig trygg, fri och kunna ta eget ansvar för sin situation. Den öppna arbetslösheten sjönk under 2007 från 4 000 ner till 3 400 personer.
I företagarrankingen har Västerås legat lågt. Ett gott näringslivsklimat är avgörande för stadens utveckling och tillgången till jobb. Under året inrättades ett näringslivsråd där företagare och politiska företrädare jobbar tillsammans för att trygga ett bra näringslivsklimat. Dessutom satsades det kraftigt på en utveckling av företagen på landsbygden så att hela kommunen växer.
Valfriheten för personer med olika behov av stöd från kommunen har tidigare varit låg. De som har hemtjänst får nu möjlighet att välja både vem som ska utföra hemtjänsten men också vad tjänsten ska innehålla. Det innebär att vi ökar mångfalden, kvaliteten och effektiviteten i serviceutbudet för de äldre och funktionshindrade. Vi bygger nya och ökar antalet platser i äldreboende.
Ingen är mer handikappad än vad sam­hället gör en till. Tillgänglighetsfrågorna har lyfts upp på en centralpolitisk nivå där en kartläggning och handlingsplan har initierats. Satsningar har gjorts för personer med ­psykiska funktionshinder i form av nya gruppbostäder, korttidsboende och sysselsättning/arbetsrehabilitering.
Under 2007 arbetades det fram nya planer och gjordes möjligt för fler att bygga i hela kommunen. Västeråsalliansens syn är att i så stor utsträckning som möjligt vara mycket positiva till idéer och förslag som gör att fler bostäder skapas. Vi har gjort det möjligt för småhusägare att friköpa sin tomträtt samt för flera av Mimers hyresgäster att köpa sin lägenhet eller bilda kooperativ hyresrätt.
Arbetet mot hemlösheten resulterade i ett inslussboende med 11 platser och ett akutboende med 14 plaster. Ett inslussboende ska resultera i att man stegvis kommer tillbaka till eget boende.
Under året togs flera viktiga och stora steg framåt i Västerås kultur- och idrottsliv. Rocklundaområdet lyftes med nya arenor, en konstgräsplan vid Wenströmska och satsning på kulturskolan. Biblioteken fick mer medel till böcker och andra medier. Det är glädjande att efter flera års sjunkande siffror ökade utlåningen.
Miljön fortsatte att vara i fokus i den kommunala verksamheten. Stora satsningar görs på att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan. Bland annat har bensinbilar bytts ut till bilar som drivs av förnyelsebart bränsle och kommunens fastigheter genomgår stora energieffektiviseringar.
Det här är ett urval av vad Västerås­alliansens politik inneburit för Västerås under det gångna året. Fler förändringar är på väg i samma anda.

Dags för nytänkande på byggmarknaden

VLT

Västerås växer och det finns behov av nya bostäder. Vi har många färdiga planer för flerfamiljshus, till exempel Lillåudden, Skilje­bo, Öster Mälarstrand, Korsängs­skolan, Mimerkvarteren och Östra hamnen. Vi har också ett behov av att inom äldre områden, som Viksäng och Malmaberg, Pettersberg få till stånd nya hus med hiss och andra anpassningar så att äldre och personer med funktionshinder kan få en modern lägenhet i sitt område. Dessa bör vara hyresrätt för att komplettera
områdenas karaktär och få i gång flytt­kedjor så att äldre lägenheter utan hiss kan frigöras till ungdomar och nya västeråsare. Tomtmark finns och planer kan tas fram snabbt på dessa områden.
Det stora bekymret är att byggherrarna inte vill uppföra hyresrätter eftersom de inte kan få den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Produktionskostnaderna är nu så höga att hyran per kvadratmeter tangerar 1500 kronor per år. För en trea på 70 kvadrat­meter ger det en månadshyra om 8?750 kronor. En sådan hyra kan accepteras i sjönära eller centrala områden, men blir svårt i övriga.

Västeråsalliansen tar nu tag i problemet genom att ta upp diskussioner med byggherrarna för att se vad Västerås stad kan hjälpa till med. Vi är beredda att titta på varje uppslag som kan minska bygg­kostnaderna och hyran. Det kan gälla markpriser, exploateringskostnader, krav på utformning med mera. Vi ser också gärna en ökad konkurrens på bygg­marknaden. I dag är marknaden överhettad och det är svårt att få in anbud på bygg­projekt. Vi ser därför gärna att fler bygg­företag både utom och inom Sverige etablerar sig i Västerås.
Därutöver har det kommunala bostadsbolaget Mimer fått möjlighet att kombine­ra byggnation av olika upplåtelseformer för att på så sätt kunna bygga nya hyresrätter. Nyproduktion av bostäder inom Mimer är Kv Kleopatra, Kv Rullstenen, Skiljebo
centrum samt Lillåudden 2008, Pettersberg, Vallby och Kv Regementet 2009.